[Central varicose veins clinic Clinical guidance activities by CEO Seungjin Kim (2004 ~ present) > 교육&학술활동

KOREAVEIN

센트럴흉부외과

"모든 수술은 국소마취와 반수면마취로 안전하게 진행합니다."

교육&학술활동

[영문]

[Central varicose veins clinic Clinical guidance activities by CEO Seungjin Kim (2004 ~ present)

작성일 2020.07.23

22


김승진 대표원장 임상지도교수 위촉장입니다(2004년 ~ 현재)
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707207_0124.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707209_8209.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707211_5424.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707212_9889.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707214_546.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707217_187.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707219_1032.png
9ab5a755427b9ba3008cf963a2a8f24e_1718707220_5814.png
 

초진예약/상담

010.8809.1597

02.568.7189

재진예약/상담

010.6551.1597

02.566.7189

상담신청

go top